تیم مدیریت دبستان سلام ایران زمین

آقای علی تقی زاده

آقای علی تقی زاده

مدیریت دبستان سلام ایران زمین
آقای یوسف جلالی

آقای یوسف جلالی

مدیریت مجموعه مدارس سلام ایران زمین

مرحوم حاج احمد حجاریان

مرحوم حاج احمد حجاریان

موسس مجموعه مدارس سلام