کلاس های متنوع پژوهشی

🔴 برگزاری کلاس های متنوع پژوهشی در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین 🛠️