🔴 گزارشی کوتاه از فعالیت های دبیرستان دوره اول سلام ایران در مهرماه ۱۴۰۱ ✨