توزیع کارنامه داخلی ۱ همراه با مشاوره فردی و گروهی توسط مشاورین محترم دبیرستان